Drogi Użytkowniku!

Witamy Cię na kolejnej lekcji języka rosyjskiego dla początkujących od Rosyjki.pro. Dziś nauczysz się jak poprawnie określić wiek człowieka po rosyjsku. Ile masz lat po rosyjsku – Ско́лько тебе́ лет? 

Konstrukcje gramatyczne w określaniu wieku po rosyjsku

Do poprawnego określenia wieku trzeba poznać konstrukcję wymagającą zastosowania: zaimków osobowych w odpowiedniej formie, liczebników i ich łączliwości z wyrazem „rok”. Jest to podstawowy sposób podawania roku. Kurs języka rosyjskiego dla początkujących od Rosyjski.pro umożliwi Ci poznanie także innych sposobów podawania wieku osoby.

Nagrania audio i interaktywne ćwiczenia

Wierzymy, że nauka języka rosyjskiego od podstaw online z nami będzie przyjemna dzięki nagraniom audio, które dadzą Ci możliwość osłuchania się z poprawnymi wzorcami wymowy.

Chcemy, by nasz kurs języka rosyjskiego online przyniósł Ci jak najwięcej pożytku. Dlatego do każdego tematu dołączamy ćwiczenia.

Określanie wieku - Определе́ние во́зраста

Pytanie o wiek wymaga określonej konstrukcji.

Кто?Ско́лько (кому́?*) лет?

*Zaimek osobowy lub rzeczownik stosowany jest w formie celownika

Ile (kto?) ma lat?

 

ЯСко́лько мне лет?Ile mam lat?
Ты Ско́лько тебе́ лет?Ile masz lat?
Он Ско́лько ему́ лет?Ile on ma lat?
Она́ Ско́лько ей лет?Ile ona ma lat?
Мы Ско́лько нам лет?Ile mamy lat?
Вы Ско́лько вам лет?Ile macie lat?
Они́Ско́лько им лет?Ile oni mają lat?

Odpowiedź konkretyzująca wiek wygląda następująco:

Кто?Кому́* ско́лько лет

*Zaimek osobowy lub rzeczownik stosowany jest w formie celownika

Kto ma ile lat
ЯМне девятна́дцать летMam 19 lat.
ТыТебе́ три́дцать два го́да.Masz 32 lata.
ОнЕму́ два́дцать три го́да.On ma 23 lata.
Она́Ей со́рок оди́н год.Ona ma 41 lat.
МыНам сто лет.My mamy 100 lat.
ВыВам со́рок шесть лет.Wy macie 46 lat
Они́Им се́мьдесят четы́ре го́даOni mają 74 lata

Zapamiętaj!

Zauważ, że liczebniki rosyjskie wyrażające wiek łączone są odpowiednio z wyrazami: год,

года, лет:

1 – год

2, 3, 4 – го́да

5, 6, 7… – лет

Кому́?ско́льколет
Мне

Тебе́

Ему́/Ей

Нам

Вам

Им

 

Ма́ме

Па́пе

Сестре́

Брату

Ба́бушке

Де́душке

Тёте

Дя́де

1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101 …..год
2, 3, 4, 22, 33, 34…

 

года
 5, 6, 7 … 20, 25-30, 45, 56, 67,…

 

лет

Posłuchaj nagrania. Po pierwszym przesłuchaniu postaraj się czytać razem z lektorem

1. Оди́н год                 

2. Два го́да

3. Три го́да

4. Четы́ре го́да

5. Пять лет

6. Шесть лет

7. Семь лет

8. Во́семь лет

9. Де́вять лет

10. Де́сять лет

11. Оди́ннадцать лет

12. Двена́дцать лет

13. Трина́дцать лет

14. Четы́рнадцать лет

15. Пятна́дцать лет

16. Шестна́дцать лет

17. Семна́дцать лет

18. Восемна́дцать лет

19. Девятна́дцать лет

20. Два́дцать лет

21. Два́дцать оди́н год

22. Два́дцать два го́да

25. Два́дцать пять лет

30. Три́дцать лет

44. Со́рок четы́ре го́да

50. Пятьдеся́т лет

62. Шестьдеся́т два го́да

74. Се́мьдесят четы́ре го́да

99. девяно́сто де́вять лет

101. Сто оди́н год

Sprawdź swoją wiedzę!

Potrenuj. Posłuchaj nagrania. Powtarzaj razem z lektorem pełną konstrukcję pytania i odpowiedzi odnoszących się do wieku:

Ско́лько ему́ лет?

Ile on ma lat?

Ему́ 1 год.

On ma rok.

Ско́лько ей лет?

Ile ona ma lat?

Ей 1 год.

Ona ma rok.

Ско́лько ей лет?

Ile ona ma lat?

Ей 1 го́дик.

Ona ma roczek.

Ско́лько ему́ лет?

Ile on ma lat?

Ему́ 2 го́да.

On ma 2 lata.

Ско́лько ему́ лет?

Ile on ma lat?

Ему́ 2 го́дика.

On ma 2 latka.

Ско́лько ей лет?

Ile ona ma lat?

Ей 23 го́да.

Ona ma 23 lata.

Ско́лько тебе́ лет?

Ile masz lat?

Мне 4 го́да.

Mam 4 lata.

Ско́лько тебе́ лет?

Ile masz lat?

Мне 19 лет.

Mam 19 lat.

Ско́лько тебе́ лет?

Ile masz lat?

Мне 41 год.

Mam 41 lat.

Ско́лько тебе́ лет?

Ile masz lat?

Мне 22 го́да.

Mam 22 lata.

Ско́лько тебе́ лет?

Ile masz lat?

Мне 27 лет.

Mam 27 lat.

Ско́лько лет ма́ме?

Ile lat ma mama?

Ма́ме 45 лет.

Mam 45 lat.

Ско́лько лет па́пе?

Ile lat ma tata?

Па́пе 43 го́да.

Tata ma 43 lata.

Ско́лько лет ба́бушке?

Ile lat ma babcia?

Ба́бушке 61 год.

Babcia ma 61 lat. 

Ско́лько лет де́душке?

Ile lat ma dziadek?

Де́душке 73 го́да.

Dziadek ma 73 lata.

Posłuchaj nagranie. Po pierwszym przesłuchaniu postaraj się czytać razem z lektorem

Ва́ся, ско́лько лет испо́лнилось твоему́ отцу́? // – Wasia, ile lat skończył twój ojciec?
В э́том году́ моему́ отцу́ испо́лнилось пятьдеся́т два го́да. // – W tym roku mój ojciec skończył 52 lata.
А тебе́, ско́лько лет испо́лнилось в э́том году́? // – A ty ile lat skończyłaś w tym roku?
Мне испо́лнилось два́дцать лет. // – Skończyłam 20 lat.
А твоему́ ста́ршему брату, ско́лько лет испо́лнится в сле́дующем году́? // – A twój starszy brat ile lat skończy w następnym roku?
В сле́дующем году́ ему́ испо́лнится три́дцать лет. // – W następnym roku mój brat skończy 30 lat.
А тебе́, Мари́на, ско́лько лет испо́лнится в сле́дующем году́? // – A ty, Marina, ile lat skończysz w następnym roku?
В сле́дующем году́ мне испо́лнится два́дцать оди́н год. А ско́лько лет тебе́ бу́дет че́рез два го́да? // – W następnym roku skończę 21 lat. A ile lat będziesz miała za dwa lata?
Че́рез два го́да мне бу́дет два́дцать три го́да. // – Za dwa lata będę miała 23 lata.

Zaimki osobowe w да́тельном падеже́.

Имени́тельный п. кто? что?Да́тельный п. кому́? чему́?
ЯМне
ТыТебе́
ОнЕму́
Она́Ей

Sprawdź swoją wiedzę!

Pakiet Platynowy - Kurs języka rosyjskego online
Dostęp na 12 + 2 miesiące + Fiszki + Gramatyka w cenie!
160